Specialist in de tuintechniek
i

van der Linden Tuintechniek


+31 (0)487 573858
info@lindentuintechniek.nl

Van der linden fruitteelt machines

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van der Linden Tuintechniek


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
ons: Van der Linden Tuintechniek V.O.F. gevestigd aan de Waaldijk 19 te Dreumel, geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76172635 met BTW nummer 860533724B01. Te bereiken via telefoon 0487570674 of per mail info@vdlfruitteeltmachines.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08;00 tot 17;00 en op zaterdag van 08;00 tot 15;00.
wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
consument: Een wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en ons, waarbij in het kader van een door de ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
 
Algemeen

Toepasselijkheid

Art. 1. 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
4. De bijzondere bepalingen prevaleren boven de bepalingen uit het algemene gedeelte.
Totstandkoming overeenkomsten
Art. 2. 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblij­vend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdruk­kelijk het tegendeel is vermeld.
2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevesti­ging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de over­eenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelin­ge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedin­gen door onze medewerkers of tussenper­sonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregis­ter vertegenwoor­di­gingsbevoegde personen.
3. De wederpartij is aan een schriftelijke bevestig­ing onzer­zijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ont­vangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevesti­ging is ontkend.
Nakomingstermijn
Art. 3. 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opge­ge­ven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij over­schrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens over­schrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadever­goed­ing noch op ontbinding van de transactie.
2. Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoe­ring vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.
Prijzen
Art. 4. 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af maga­zijn (ex works), exclusief B.T.W., ver­pakking, emballage,verzending, vervoersdocumen­ten, monta­ge/instal­latie, keuring, verzekering en even­tueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
2. Waarde­verminder­ing van Nederlandse valuta alsmede prijs­stij­gingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeen­gekomen prijs dienover­eenkomstig te wijzigen.
3. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffin­gen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de transactie ingevoerd of verhoogd, kunnen door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Risico
Art. 5. 1. Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begre­pen het lossen van de goederen van enig ver­voer­middel, reizen de goede­ren voor rekening en risico van ons. In alle andere geval­len reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van leve­ring wordt dan aange­merkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzen­ding.
2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde "Inco­terms", voor zover zij niet afwij­ken van hetgeen uit deze voorwaar­den en/of uit tussen partijen schrif­te­lijk vastgelegde afspraken voort­vloeit.
3. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
4. Verzekeringen worden door ons slechts op ver­zoek en voor rekening van de wederpartij afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzeke­rings­over­eenkomst zou hebben afgesloten.
5. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschou­wen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpar­tij.
Reclame
Art. 6. 1. Reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn in­ge­diend. Bij gebreke daarvan wordt de weder­partij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
2. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. De wederpartij is gehouden de niet gebrekkige zaken en/of diensten direct af te nemen.
3. Ieder beroep op verrekening en het recht van retentie wordt voorts uitgesloten.
4. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te ver­mijden afwijkin­gen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveel­heid en kwali­teit kunnen nimmer een grond tot reclame opleve­ren.
6. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.
Aansprakelijkheid
Art. 7. 1. Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij en schade wegens door ons gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
3. De door ons te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 25 procent van de op grond van die overeenkomst door ons aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief om-zetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van ons in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim. De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de wederpartij bedongen en door ons verleende creditering.
4. In geval van een onrechtmatige daad van ons, of van onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
5. Aansprakelijkheid van ons voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige lid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van  samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of bij gebreke daarvan de overeenkomst die tussen partijen is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 1.000.000,00.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Leverancier heeft gemeld.
7. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Leverancier die ter beschikking zijn gesteld van de Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen,
- aanspraken van derden, werknemers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf,
 - aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door ons geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Overmacht
Art. 8. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschre­ven, zijn wij ontsla­gen van onze contractsver­plich­tingen jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobi­lisatie, afkondi­ging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatre­gelen van overheidswe­ge, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van onze leverancier althans niet-nakoming onder de met ons afge­sproken condities, watersnood, bedrijfs­storing zowel in onze eigen onderneming als in onderne­mingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grond­stoffen en/of materi­alen.
Intellectuele eigendom
Art. 9. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto's, stem­pels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulp­middelen en ontwer­pen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De wederpartij is gehouden iedere hande­ling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteurs­recht, merkrecht of licen­tie. Namaak, nadruk of repro­ducties in welke zin dan ook is verbo­den.
Geheimhouding
Art. 10. De wederpartij is gehouden alle van ons afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de transactie te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden.
Betaling
Art. 11. 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 14 dagen na factuur­da­tum of de anderszins gestelde termijn. De weder­partij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswe­ge, derhalve zonder somma­tie of ingebreke­stel­ling, in verzuim te zijn.
2 Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente van 2 % per maand in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten.
3. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds ter­stond opeisbaar ingeval de wederpartij surséance van betaling aan­vraagt, in staat van faillisse­ment wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeelte­lijk) aan derden over­draagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt ge­legd.
4. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in minde­ring op de gerechtelijke en buitengerechtelij­ke kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aan­geeft.
5. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonder­lijk worden gefactureerd.
6. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaar­ders-, advo­caat­kos­ten, zowel gerechtelijk als buitengerech­telijk, zijn begre­pen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de ver­plichtingen van de wederpartij te be­werk­stelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerech­telijke kosten belopen 15% van de vordering, met een mini­mum van € 250,00, waarom­trent geen bewijs behoeft te worden aange­voerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoe­ding van de schade; zij zijn verschul­digd vanaf het moment waarop de wederpartij in verzuim is.
Garantie
Art. 12. 1. Indien wij in het kader van een transactie garantie verlenen, heeft deze garantie, behoudens nadere schriftelijke omschrijving betrekking op materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Bij vervanging moeten de beschadigde onderdelen c.q. goederen door  franco worden teruggezonden, waarna door ons voor vervanging zal worden zorggedragen. Indien goederen ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Onze garantie geldt niet:
a. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
b. indien wij na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
c. indien de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aange­toond.
2. Onze garantie vervalt, indien het betreft:
a. fouten welke geheel of gedeel­telijk het gevolg zijn van over­heidsvoor­schrif­ten met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materia­len of met betrekking tot de fabri­cage.
b. indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garan­tietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten.
c. indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmede samenhangende transactie voortvloeit.
Zekerheid en ontbinding
Art. 13. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance van betaling aan­vraagt, in staat van faillisse­ment wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeel­te­lijk) aan derden over­draagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt ge­legd, de nako­ming van onze verplichtin­gen op te schor­ten, de transactie dienaan­gaande door een enkele ver­klaring en zonder gerech­telijke tussenkomst te ont­binden, onverminderd ons recht op verdere vergoe­ding van de schade, of zekerheid te verlan­gen voor tijdige nakoming. Indien de weder­partij met enige verplichting welke ook, waar­onder die tot het ver­schaf­fen van zeker­heid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeis­baar en zijn wij gerech­tigd naast opschorting van onze ver­plichtingen ook voor de verdere nako­ming deug­delij­ke zeker­heid te verlangen.
Kettingbeding
Art. 14. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onder­ne­ming is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aan­sprakelijk blijft tegenover ons voor hun ver­zuimen.
Meerdere partijen
Art. 15. Indien een transactie wordt gesloten tussen ons ener­zijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofde­lijk aanspra­kelijk voor de volledige nakoming daarvan.
Toepasselijk recht
Art. 16. 1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voort­vloeiende rechts­betrekkin­gen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voor­waarden.
3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uit­voering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbinte­nis­sen de plaats onzer vestiging zal gelden.
4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen beteke­nis voor de interpreta­tie van die artikelen.
Geschillen
Art. 17. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vesti­ging, thans zijnde Dreumel, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
Conversie
Art. 18. 1. Indien enig in deze voorwaarden ge­noemd, en voor de weder­par­tij toepas­se­lijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strek­king beant­woordt. De geldigheid van de overige bepa­lingen van deze voor­waarden blijft ongewijzigd.
2. Indien een bepaling uit de bijzondere voorwaarden wordt vernietigd, dan blijven de bepalingen uit het algemene gedeelte onverhoopt van toepassing.
Bijzondere voorwaarden: koop en verkoop
Afname
Art. 19. De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transac­tie geen termijn is overeen­gekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de over­eengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de weder­partij van rechts­wege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorde­ren hetzij de transactie zonder tus­sen­komst van enige rechter als ontbonden te be­schouwen, onver­min­derd ons recht op schade­ver­goeding jegens de wederpartij.
Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht
Art. 20. 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtin­gen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, ver­bruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwer­king of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpar­tij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te ver­panden of in eigendom alsmede bruik­leen over te dragen.
2. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties, voor zover de wet zulks toelaat.
3. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de weder­partij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verze­keren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldig­heid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de weder­partij verplicht op ons eerste ver­zoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoe­ning aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties.
4. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goede­ren op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stel­len en verleent reeds nu machti­ging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
Export
Art. 21. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke voor elke afzonder­lijke leverantie opnieuw dient te worden verkre­gen, is export niet toegestaan.
Klachten
Art. 22. 1. De wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht werkdagen na leveringdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. De wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van ons te houden en ons in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te worden gemaakt.
2. Zijn de goederen in gebruik genomen, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd.
3. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door ons te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
Bijzondere voorwaarden: huur en verhuur
Gebruik overeenkomstig bestemming
Art. 23. 1. De wederpartij zal ervoor zorg dragen, dat het gehuurde uitsluitend wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming en onze aanwijzingen en instructies en zal zich over het gehuurde gedragen als een goed huisvader.
2. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan:
a.het gehuurde voor andere dan overeengekomen doeleinden te gebruiken;
b.                   wijzigingen van welke aard dan ook aan het gehuurde aan te brengen;
c.het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren en/of ter beschikking te stellen en/of te laten gebruiken;
d.                   het gehuurde gedurende een langere periode dan is overeengekomen te gebruiken, dan wel onder zich te houden.
Aanvaarding in goede staat
Art. 24.  De wederpartij verklaart het gehuurde in goede staat te hebben aanvaard, het in deze staat te houden en aldus na afloop van de huur weer op te leveren. Eventuele veranderingen en/of verbeteringen aan het gehuurde worden bij oplevering eigendom van ons.
Aansprakelijkheid huurder
Art. 25. 1. Onder alle omstandigheden blijft het gehuurde eigendom van ons en het is de wederpartij dan ook niet toegestaan het gehuurde ten titel van eigendom, bruikleen, wederhuur of anderszins geheel of ten dele over te dragen.
2. De wederpartij is vanaf het moment van levering tot aan het moment van wederafgifte volledig aansprakelijk voor het gehuurde. Iedere vermissing en/of beschadiging en/of handelen c.q. nalaten, waardoor wij schade aan het gehuurde lijden, is voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij is verplicht ons van iedere vermissing, beschadiging en/of (mogelijke) schade van en/of beslaglegging op het gehuurde zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag te melden.
4. De kosten van onderhoud en herstel uit welke hoofde ook zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Bij de bepaling van de schade aan het gehuurde wordt uitgegaan van de aanschafwaarde op het moment van de schadebepaling.
Bijzondere voorwaarden: reparatie en onderhoud
Montage
Art. 26. 1. Indien niet anders is overeengekomen, komen de reiskosten, kosten van logies en verblijf, alsmede het tarief van ons personeel voor het uitvoeren van reparaties en/of onderhoud, voor rekening van de wederpartij. De voorzieningen, welke nodig zijn voor de montage komen voor rekening en risico van de wederpartij, indien deze worden uitgevoerd volgens onze aanwijzingen, doch niet door ons. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat ons personeel in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Voor na de montage optredende storingen zijn de garantiebepalingen ingevolge art. 12 van toepassing.
2. Indien buiten de normale werktijden van 8:00 tot 18:00 werkzaamheden verricht dienen te worden, geldt een toeslag van 50 %.
3. De wederpartij is verplicht de door het personeel ingevulde tijdbrieven af te tekenen. Voor zover  het niet eens is met de gestelde uren, dan wel niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden, dient de wederpartij hiervan bij ondertekening gemotiveerd melding te maken op de betreffende tijdbrief. Indien geweigerd wordt om tot ondertekening van de tijdbrief over te gaan, dan wel bij afwezigheid van de wederpartij, dient  per omgaande, althans binnen 3 dagen na ontvangst van de tijdbrief te reclameren. Bij gebreke waarvan wordt ingestemd met de door het personeel opgegeven uren. Behoudens de vermelde klachten binnen de hier gestelde termijn worden de werkzaamheden geacht te zijn akkoord bevonden.
4. Wij mogen de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet in gedeelten. Het is ons toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
Bijzondere voorwaarden: koop op afstand
Art. 27. 1. Dit artikel is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid als consument.
2. Ingeval van koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
3. Ingeval van koop op afstand hebben wij het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
4. Ingeval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de ons geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
5. In geval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien wij het product niet binnen dertig kalenderdagen hebben geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
6. Indien wij niet hebben voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm hebben verstrekt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door ons geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien wij in die drie maanden alsnog voldoen aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
7. De wederpartij kan de overeenkomst herroepen via het de door ons geplaatste standaard-formulier voor herroeping of op een door de wederpartij eigen gekozen wijze.
8. Indien de wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de wederpartij.
9. Indien de Wederpartij de geleverde zaken niet in de originele terugstuurt wordt maximaal 75% vergoed.
10. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden nadat de wederpartij ons heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
11. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan storten wij uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag exclusief de eventueel betaalde verzendkosten terug.
12. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stellen wij de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en storten wij uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien wij en de wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van wederpartij. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
13. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:
a. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
b. verzegelde producten waarvan de wederpartij de zegel heeft verbroken;
c. producten die met de instemming van de wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
d. producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
e. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
f. producten van persoonlijke aard;
g. producten op maat gemaakt.